Quảng Ninh: Chấm dứt thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn

Quảng Ninh: Chấm dứt thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Nghị quyết số 101/NQ-CP, chấm dứt thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh.

Theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ninh, Chính phủ đã đồng ý chấm dứt việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/7.

Quảng Ninh: Chấm dứt thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn - 1

Chính phủ đã đồng ý chấm dứt việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh

UBND tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan đến việc chấm dứt thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Trước đó, ngày 14/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế  (KKT) Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 21/4/2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KKT Vân Đồn.

Theo đó, Ban Quản lý KKT Vân Đồn là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh. Thời gian thực hiện thí điểm là 3 năm, kể từ ngày 21/4/2020.

Ban Quản lý KKT Vân Đồn thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với KKT Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công, dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong KKT Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh theo quy định của pháp luật.

Trong 3 năm hoạt động thí điểm của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn đã thu hút thêm được hơn 37.826 tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngân sách, gấp 1,5 lần so với số vốn đăng ký trong giai đoạn trước đây cộng lại, đồng thời, việc triển khai công tác lập quy hoạch được quan tâm, có hiệu quả. Tuy nhiên, quá trình hoạt động cũng bộc lộ những khó khăn, hạn chế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *